Referat af ordinær generalforsamling den 28. marts 2022

Værløse Flyhistoriske Hangar

Emne:       Generalforsamling

Tid:           28. MAR 2022 kl. 19.30.

Sted:         Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Leif Richardsen bød velkommen og nævnte, at vores kasserer, Niels Olsen, var blevet ramt af CORONA, men deltog på et video-link. Leif gik herefter over til første punkt på Dagsorden. 

  1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 38 medlemmer var mødt frem.

  1. Formandens beretning samt evt. andre beretninger.

I beretningen berørte Leif foreningens arbejde, som sidste forår var kraftigt berørt af COVID-19. Han fortalte kort om forenings fortid og fremtid, og de aktiviteter der havde været afholdt i årets løb har VFH har haft besøg af minimum 13.000 gæster. Især ”lørdags åbent” har tiltrukket mange interesserede.

Efter COVID-19 er der igen kommet gang i foredragene. Organisationen ”Wonderful Copenhagen” har været på besøg i hangaren, og vi venter nu spændt på, hvad det kan fører til. Der har været rigtigt mange rundvisninger i hangaren, hvilket trækker mange ressourcer på dem, der står for det, idet det er ”Tordenskjolds soldater” der trækker læsset. Det er derfor et håb, at flere vil melde sig og give en hånd med.

Leif takkede bestyrelsen og dem der har hjulpet til i foreningen det forgangene år.

Niels Bøgvad fik herefter ordet til at fortælle om projekt ”Fit4Flight”. Projektet henvender sig til skoler. Vi vil blive tilsluttet ”Skoletjenesten.dk” som en uddannelsesaktivitet. Ligeledes samarbejder vi med Furesøs kommunes Fremtidsværksted, som er kommunens innovative læringsmiljø for Furesøs skoleelever. Niels viste eksempler på, hvad første hold elever havde fremstillet.

Torben Brødholt fik ordet for at fortælle, at der nu var lavet en handleplan for alle områder af hangarens virke. På alle fly og montre er der ophængt lister over, hvilke arbejder der var i gang.

Flere detaljer kan læses i den vedhæftede skriftlige beretning.

Der var et spørgsmål til beretningen.

Henrik følte sig godt tilpas i hangaren, men mente, at der i flere tilfælde blev overset gode ideer og forbedringer.

For at imødegå dette, kunne man henvende sig direkte til formanden eller for fremtiden lægge besked i ”Ide kassen” som vil blive opsat.

Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten kunne erklære beretningerne for godkendt. 

  1. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvorefter dirigenten kunne erklære regnskabet for godkendt. 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde gennemgået Vedtægterne og fundet anledning til en ændring af § 2. Foreningens formål. Ved gennemsynet fandt de anledning til små justeringer af § 3. Optagelse, § 6d Stemmeret, § 8. Økonomi og revision, § 9. Kontingent, og indførelse af ny § 13. Udmeldelse af foreningen.

Niels Olsen gennemgik alle ændringerne.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til ændringerne, hvorefter dirigenten kunne erklære ændringerne for godkendt.

Da der ikke var fremmødt 2/3 af samtlige medlemmer, skal vedtægtsændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 

  1. Fastsættelse af årligt kontingent.

Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 400 kr. om året.

Forslaget blev vedtaget.  

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Dirigenten gennemgik, hvilke personer der var på valg, samt om de genopstillede.

Næstformand                     Hasse Grandal                    nyvalg

Kasserer                              Niels Olsen                         genvalg

Bestyrelsesmedlem           Hans Bjævertoft                 nyvalg

Suppleant                            Knud Støving Svendsen   nyvalg

Suppleant                            Kaj Aage Brandt               genvalg

Revisor                                Jarl Andersen                     genvalg

Revisor                                Arne Dalager                      genvalg

Revisorsuppleant             Gert Juster                          genvalg

Revisorsuppleant             Jesper Bo Bang                  genvalg

Dirigenten konstaterede, at alle blev valgt uden modkandidater. 

  1. Eventuelt

 Leif tog ordet, og fortalte, at der ifølge vores vedtægter var 2 medlemmer der var værdige til at blive æresmedlemmer, da de var blevet 90 år. Jens Christian Bøgh var mødt frem og fik overrakt foreningens æresdiplom. Ingrid Daege fik også foreningens æresdiplom, men var forhindret pga. indlæggelse.

Hans nævnte, at der var listet arrangementer frem til AUG, og opfordrede medlemmerne til at se listerne på hjemmesiden, og håbede på, at folk ville melde sig som hjælpere.

Leif takkede de fremmødte på generalforsamling for deres interesse for foreningen, og håbede på et positivt arbejde fremover.

Han nævnte, at foreningen bød på kaffe og kage efter mødet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                  Sign.