1. Foreningens navn og hjemsted.

Værløse Flyhistoriske Hangar

Flyvestation Værløse, Hangar 2.

Helikoptervej 2, Jonstrup

3500 Værløse

CVR nr.: 29679894

E-mail: flyvaerloese@gmail.com

 1. Foreningens formål.

Med udgangspunkt i Flyvestation Værløse har Foreningen som almennyttig forening til formål at formidle flyvevåbnets historie i et østdansk udstillingsvindue, hvor udfasede fly og materiel kan ses i et autentisk interessant og lærerigt miljø med arbejdende værksted, udstillinger, historisk arkiv, events og skoletjeneste.

Alt sammen gjort muligt af engagerede medlemmer organiseret i et stærkt socialt fællesskab, der gerne tager imod besøgende i alle aldre.

 1. Optagelse og indmeldelse af medlemmer i foreningen.

Som medlemmer kan optages alle med interesse for militær og civil flyvning samt Flyvestation Værløses historie.

Indmeldelse i foreningen sker ved oplysning af de for medlemskabet nødvendige data. Medlemskabet er gældende fra tidspunktet, når medlemsoplysningerne er afgivet og betaling af kontingentet er sket.

Som medlem af foreningen er man forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

 1. Æresmedlemmer.

En enig bestyrelse kan udnævne medlemmer, som har ydet en stor indsats for foreningen til æresmedlemmer.

Medlemmer bliver automatisk æresmedlem fra deres 90. fødselsdag.

Bestyrelsen fører sådanne udnævnelser til protokol.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og modtager foreningens æresdiplom.

 1. Foreningens forhold til Forsvaret.

Foreningen har et tæt samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS).

For FLYHIS har foreningen påtaget sig at modtage, sortere, istandsætte, registrere og arkivere bevaringsværdigt materiel og historisk dokumentation.

Desuden yder foreningen i muligt omfang faglig og praktisk støtte til flymuseer og flyvehistoriske samlinger.

 1. Foreningens ledelse og generalforsamling.

a. Bestyrelse og udvalg.

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med en bestyrelsesbeslutning er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til hjælp i det daglige arbejde.

Bestyrelsen sammensættes og vælges for 2 år ad gangen således:

På ulige årstal vælges:     Formand

2 bestyrelsesmedlemmer

På lige årstal vælges:        Næstformand

Kasserer

1 bestyrelsesmedlem

Ud over valg til bestyrelse vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 b. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelsen sker jf. §12 skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning samt evt. andre beretninger
 3. Kassererens fremlæggelse med henblik på godkendelse og decharge af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af årligt kontingent for efterfølgende kalenderår.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter jf. pkt. a.
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 (to) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved udsendelse på mail samt ved opslag i foreningens lokaler senest 1 (en) uge forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig gennem de personligt fremmødte medlemmer, der træffer de nødvendige afgørelser gennem afstemning ved håndsoprækning. Dog skal valg til bestyrelse og andre tillidsposter foretages skriftligt, hvis blot ét af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver dette.

Generalforsamlingens afgørelser er endelige og kan ikke ankes eller give anledning til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. dog nedenfor.

Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed.

c. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling finder kun sted i særlige tilfælde, enten hvor en enig bestyrelse finder det påkrævet, eller hvor mindst 40 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Dette skal i så fald indeholde motiveret forslag til dagsorden. Efter modtagelse af et sådant krav skal bestyrelsen indenfor 1 (en) måned med mindst 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

d. Stemmeret.

Alle registrerede medlemmer pr. 15. februar i løbende kalenderår, har stemmeret på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse eller anden tillidspost er betinget af personligt fremmøde eller af, at den pågældende har givet den siddende bestyrelse skriftlig accept på modtagelse af valg.

 1. Foreningens drift.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 1. Økonomi og revision.

Kassereren fører regnskab med indtægter og udgifter og forelægger regnskabet for et kalenderår for revisorerne inden udgangen af februar det følgende år.

Foreningens likvide midler skal indestå på bankkonto i anerkendt pengeinstitut.

 1. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder 1. januar med seneste betalingsdag 15. januar.

Medlemskontingent betales enten direkte til kassereren, via MobilePay eller bankoverførsel.

 1. Hæftelser.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 1. Vedtægtsændringer.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen. Såfremt der på generalforsamlingen er et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, men færre end 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, da skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for det. Såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsændring, skal dette fremgå af indkaldelsen.

 1. Kommunikation.

Al kommunikation til foreningens medlemmer sker elektronisk via e-mail eller ved opslag i foreningens lokaler. Såfremt et medlem ikke har teknisk mulighed for at modtage elektroniske meddelelser/dokumenter, er medlemmet pligtig at orientere bestyrelsens herom, hvorefter det aftales med det enkelte medlem, hvorledes kommunikation/modtagelse af dokumenter alternativt kan ske.

Såfremt medlemmet ikke retter henvendelse og således ikke modtager indkaldelser/materiale eller andre meddelelser fra foreningen, kan medlemmet ikke påberåbe sig nogen former for krav/ugyldighed i denne henseende.

 1. Udmeldelse af foreningen.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent ved seneste betalingsdag, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

Fornyet medlemskab kan kun finde sted ved indbetaling af det manglende kontingent.

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt dette har handlet mod foreningens vedtægter eller på anden måde har skadet foreningen gennem sine handlinger eller ytringer.

Et ekskluderet medlem har ret til at indbringe eksklusionen til behandling på førstkommende ordinære generalforsamling.

 1. Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Foreningens materielle aktiver og likvide formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

En sammenslutning (fusion) med en anden forening og uanset hvilken forening, der bliver den fortsættende forening, betragtes ikke som en opløsning af foreningen, såfremt den fortsættende forening fortsætter i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål.

15.

Nuværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. april 2023 og erstatter alle tidligere vedtægter.