Referat af ordinær generalforsamling den 1. september 2020

Værløse Flyhistoriske Hangar

 

Emne:       Generalforsamling

Tid:           01 SEP 2020 kl. 19.00.

Sted:         Hangar 2, Flyvestation Værløse.

 

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Leif Richardsen bød velkommen og beklagede, at det først var nu, der var mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling grundet COVID 19. Da flere nye medlemmer var til stede, præsenterede Leif den øvrige bestyrelse. Leif gik herefter over til første punkt på Dagsorden. 

 

 1. Valg af Dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose    Stemmetællere: 2 personer blev valgt.

Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at foreningen i dag bestod af 121 medlemmer, hvoraf der var fremmødt 34. Kun én havde ikke stemmeret.

 

 1. Formandens beretning samt evt. andre beretninger.

 I beretningen berørte Leif foreningens arbejde, som delvis blev stoppet pga. Corona. Han gav en kort briefing om flyene i hangaren, Lynx, Draken og T-33, og at vi havde et udlån af saml-let F-16. Flere fra VFH havde deltaget i en museumstur til Linköping arrangeret af FLYHIS.

Hangar 2 har i 2019 været åben hver lørdag fra 14-17, hvilket har givet et stort antal besøgende, ligeledes har VFH givet rundvisning til mange gruppe, hvilket har givet en del indtægter.

Flere detaljer kan læses i den vedhæftede skriftlige beretning.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten kunne erklære beretningen for godkendt.

 

 1. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.

 Kassereren nævnte, at regnskabet så noget anderledes ud i år, hvilket skyldtes skift af regnskabsprincip. Regnskabet blev gennemgået.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvorefter dirigenten kunne erklære regnskabet for godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 Ingen forslag var modtaget.

 

 1. Fastsættelse af årligt kontingent.

 Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 400 kr. om året.

Forslaget blev vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 Dirigenten gennemgik, hvilke personer der var på valg, samt om de genopstillede.

 Næstformand Hans Bjævertoft,

Bestyrelsesmedlem Henning Rose,

2 suppleanter Frede Hansen og Kaj Aage Brandt,

2 revisorer Anders Bjerre Nielsen og Jarl Andersen

2 revisorsuppleanter Viggo Henriksen og Gert Juster.

 

Dirigenten nævnte, at Kassereren Arne Dalager ønskede at træde tilbage pga. helbredet. Bestyrelsen foreslog, at Niels Olsen overtog posten som kasserer for en toårig periode, og hans post som bestyrelsesmedlem, blev overtaget af Torben Brødholt.

Dirigenten konstaterede, at alle blev valgt uden modkandidater..

 

7. Evt.

 1.  Niels Bøgvad fortalte, at han havde været med i VFH 1 år, og syntes det var en fantastisk forening. Han var en af medstifterne til en nu nedsat arbejdsgruppe ”Hangar 2025”. Gruppen består af 5 mand, der har til formål at se fremad, og give foreningen et generations løft. Der var afholdt et møde i gruppen, og de tager gerne mod gode ideer.
 2. Gert Juster fortalte, at han havde et oplæg til en museumstur til Ängelholm i Sverige. Sandsynligt 24 SEP 20. Starttidspunkt kl. 08.15 og hjemkomst kl. 17.30. Pris: 230 kr.
 3. Niels Olsen nævnte, at der kunne købes skrabelodder, hvorved man støttede foreningen.
 4. Hans nævnte, at man også kunne tilmelde sig, og få et OK benzinkort.
 5. Det blev spurgt om der var et budget for næste år. Niels Olsen svarede, at der i vedtægterne ikke står noget om, at der skal fremlægges et budget. Niels havde dog lavet et budgetforslag, som blev vist. Han nævnte, at pga. corona var tallene meget usikre, men det fremgik af tallene, at vi forhåbentlig kunne forvente et overskud på omkring 7.000 kr. næste år.
 6. Leif nævnte, at vi inden så længe vil få leveret en CF-104D Starfighter, som pensionisterne fra Aalborg vil adskille og herefter samle for os.

Leif og VØN takkede Arne for det arbejde han havde gjort i bestyrelsen og som kasserer.

Leif takkede de fremmødte på generalforsamling for deres interesse for foreningen, og håbede på et positivt arbejde fremover.

Han nævnte, at forening bød på kaffe og kage efter mødet.

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

                      Sign.                                                                                                     Sign.