Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Værløse Flyhistoriske Hangar lørdag den 30. november 2019 kl. 14.00 i Hangar 2.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Niels Helmø-Larsen blev valgt til dirigent

Trine Alexa Nobel blev valgt som referent

Niels Helmø-Larsen fungerede som stemmetæller

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt 14. november 2019 og rettidig indkaldt, jf. vedtægterne.

 1. Bestyrelsens redegørelse for fremtiden jf. medsendte brev.

Bestyrelsen, ved Hans Bjævertoft, redegjorde for indholdet af det fremsendte brev, vedr. ejerforhold, ændringsønsker m.m.

Johnnie Bloch Jensen redegjorde for opbygningen af henholdsvis Hangar 2 ApS, Foreningen Hangar 2 og de underliggende enkeltenheder i form af respektive foreninger, der har lejet sig ind i hangaren.

Spørgsmål fra salen:

 Spørgsmål

Kan vi ikke risikere, at der kommer nogle rigtig dyre reparationer eftersom bygningerne jo er forholdsvis gamle – og hvem betaler disse?

Svar
Der vil naturligvis komme udgifter til vedligeholdelse, når bygningerne er så gamle som de er. Det vil være Hangar 2 ApS, der varetager vedligeholdelsen. Udgifter vil også blive afholdt her, via de penge, der betales i husleje for de enkelte foreninger.

Johnnie Bloch Jensen forsikrede, at der ikke var risiko for, at de enkelte foreninger pludselig ville få tilsendt en ekstraregning på vedligeholdelse.

 1. Forslag til ændring af vedtægterne

a. Nuværende § 1 foreningens navn ændres til: ”Foreningen Hangar 2”.

b. Nuværende § 3 udgår og erstattes af følgende ny § 3:

Foreningens formål er at fungere som samlingspunkt for foreninger samt offentlige og private aktører med udgangspunkt i hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse.

At fungere som facilitator for aktiviteter i og omkring Hangar 2 samt støtte op omkring øvrige aktiviteter på den tidligere flyvestation Værløse.

At støtte medlemmer samt udenforstående med infrastruktur og processer til gennemførsel af aktiviteter med udgangspunkt i og omkring Hangar 2 og/eller flyvestation Værløse.

c. Nuværende § 4 udgår og erstattes af følgende ny § 4:

Som medlem kan alene optages foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder med udgangspunkt i Hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse, herunder men ikke begrænset til:

  • lejere i Hangar 2
  • foreninger der aktivt benytter Hangar 2
  • offentlige aktører der aktivt benytter Hangar 2
  • private virksomheder der aktive benytter Hangar 2
  • samt andre der har en nuværende eller tidligere tilknytning til flyvestation Værløse

Som medlem kan endvidere optages:

  • Furesø kommune
  • Furesø museum
  • Hangar 2 ApS (forudsat denne er medejer af ejendommen Hangar 2)

Privatpersoner optages ikke.

Bestyrelsen kan vælge at såvel anmode potentielle medlemmer om at blive optaget samt afvise optagelse af medlemmer efter bestyrelsens skøn.

d. I nuværende § 5 udgår ”Kontingentet for det efterfølgende virkeår fastsættes for aktive- og støttemedlemmer på den årlige generalforsamling.” og erstattes med følgende: ”Kontingentet for det efterfølgende virkeår fastsættes for aktive foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder af bestyrelsen. ”

Samtidigt udgår: ”Kontingent for foreninger og virksomheder fastsættes af bestyrelsen. ”

e. I nuværende § 7 stk. 1 udgår: ”Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der tillige med 2 suppleanter, (1. og 2. suppleant) vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode (suppleanter dog kun for et år ad gangen), og således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges aktive medlemmer af foreningen, der har tegnet/har gyldigt enkelt medlemskab. ”

Og erstattes med ny § 7 stk. 1: ”Foreningen ledes af 1) en formand, 2) der vælges blandt medlemmerne af en forretningsbestyrelse på maksimalt 3 personer, 3) der vælges blandt foreningens aktive medlemmer på den årlige generalforsamling. ”

I nuværende §7 stk. 1 udgår yderligere: ” Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter sin forretningsorden” – og

”Suppleanter har møde- og taleret men ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved bestyrelsesformandens fratrædelse indtræder næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling. ”

f. I nuværende § 10 udgår: ”7.) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter” og nuværende ”8.)” bliver til ny ”7.)” og nuværende ”9.)” bliver til ny ”8.)”.

g. I nuværende § 13 udgår: ”Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, ” og erstattes med ”Foreningen forpligtes ved underskrift af 2/3 bestyrelsesmedlemmerne, ”.

Spørgsmål fra salen:

 Spørgsmål

Er det fortsat muligt for privatpersoner med interesse for fly, eller øvrig aktivitet på FSN VÆR, at være medlem?

Svar

Det vil fremover ikke være muligt for privatpersoner at være med medlem i Foreningen Hangar 2. Denne forening skal forstås som en overordnet paraplyforening. Det vil fortsat være muligt at være medlem i de enkelte foreninger, som har til huse i Hangaren.

Spørgsmål

Hvem kan beslutte, hvorvidt en forening skal have mere eller mindre plads. Hvor ligger beslutningskompetencen?

Svar

Beslutningskompetencen ligger hos Hangar 2 ApS. Ønsker en forening mere plads / større lejemål, er lejemålsprisen naturligvis højere – hvilket den respektive forening skal kunne betale.

Det blev i samme svar gjort tydelig fra flere, at det er vigtigt, at foreningen får flere medlemmer til at være med, dette giver et bedre økonomisk grundlag for arbejdet i foreningen.

Der skal især forsøges hvervet nye medlemmer ved de store arrangementer på FSN VÆR, ”Store Flyvedag”,

Spørgsmål

Hvor høj vil betalingen være for de, der ønsker at være medlem?

Svar

Det er endnu ikke besluttet, hvad kontingentet vil ligge på fremover. Det vil blive lagt op til afstemning ved næste generalforsamling.

Afstemning

Der var 22 fremmøde, hvoraf 20 personer var stemmeberettigede. Forslag til ændringer blev enstemmigt godkendt. Ændringsønsker videregår til den ekstraordinære generalforsamling den 10. december.

 1. Som konsekvens af ændringerne af vedtægterne jf. pkt. 3 stilles følgende forslag:

a. Den nuværende bestyrelse fortsætter som forretningsbestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling dog jvf. justeringer til § 7 stk. 1.

b. Navnet ”Værløse Flyhistoriske Hangar” tilbydes overdraget til ”Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse” (tidl. Pensionistforeningen) enten som fremtidigt navn eller binavn. Ved evt. ophør af anvendelsen tilbagefalder navnet til ”Foreningen Hangar 2”, og kan anvendes efter eget skøn.

c. Hjemmesiden ”Historiskhangar.dk”, domæne, SoMe aktiviteter bl.a. Facebook samt logo mv. som ”Værløse Flyhistoriske Hangar” kan overdrage, overgår til ”Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse”.

Afstemning

Der var 22 fremmøde, hvoraf 20 personer var stemmeberettigede. Forslag til ændringer blev enstemmigt godkendt. Ændringsønsker videregår til den ekstraordinære generalforsamling den 10. december.

Der blev orienteret om, at hjemmeside og Facebook overgår til Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse.

 1. Eventuelt.

Spørgsmål

Der blev spurgt, hvorvidt DC3 vil være realistisk som lejer i fremtiden.

Svar

For at DC3 skal kunne være lejer, skal flyet først nå status af ”museumsgenstand” da den ikke kan være flyveaktiv fra FSN VÆR. Pt. er den stadig flyvende.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 16.00.

Med venlig hilsen

Værløse Flyhistoriske Hangar

Bestyrelsen

Dirigent:

Niels Helmø-Larsen (Sign.)

3. december 2019