Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamlinger i Værløse Flyhistoriske Hangar den 30.11.2019 og 10.12.2019

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling i Værløse Flyhistoriske Hangar lørdag den 30. november 2019 kl. 14.00 i Hangar 2.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens redegørelse for fremtiden jf. medsendte brev. Bestyrelsens redegørelse om foreningens fremtidige drift 
 1. Forslag til ændring af vedtægterne:

a. Nuværende § 1 foreningens navn ændres til: ”Foreningen Hangar 2”.

b. Nuværende § 3 udgår og erstattes af følgende ny § 3:

Foreningens formål er at fungere som samlingspunkt for foreninger samt offentlige og private aktører med udgangspunkt i hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse.

At fungere som facilitator for aktiviteter i og omkring Hangar 2 samt støtte op omkring øvrige aktiviteter på den tidligere flyvestation Værløse.

At støtte medlemmer samt udenforstående med infrastruktur og processer til gennemførsel af aktiviteter med udgangspunkt i og omkring Hangar 2 og/eller flyvestation Værløse.

c. Nuværende § 4 udgår og erstattes af følgende ny § 4:

Som medlem kan alene optages foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder med udgangspunkt i Hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse, herunder men ikke begrænset til:

   • lejere i Hangar 2
   • foreninger der aktivt benytter Hangar 2
   • offentlige aktører der aktivt benytter Hangar 2
   • private virksomheder der aktive benytter Hangar 2
   • samt andre der har en nuværende eller tidligere tilknytning til flyvestation Værløse

Som medlem kan endvidere optages:

   • Furesø kommune
   • Furesø museum
   • Hangar 2 ApS (forudsat denne er medejer af ejendommen Hangar 2)

Privatpersoner optages ikke.

Bestyrelsen kan vælge at såvel anmode potentielle medlemmer om at blive optaget samt afvise optagelse af medlemmer efter bestyrelsens skøn.

d. I nuværende § 5 udgår ”Kontingentet for det efterfølgende virkeår fastsættes for aktive- og støttemedlemmer på den årlige generalforsamling.”

og erstattes med følgende: ”Kontingentet for det efterfølgende virkeår fastsættes for aktive foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder af bestyrelsen. ”

Samtidigt udgår: ”Kontingent for foreninger og virksomheder fastsættes af bestyrelsen. ”

e. I nuværende § 7 stk. 1 udgår: ”Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der tillige med 2 suppleanter, (1. og 2. suppleant) vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode (suppleanter dog kun for et år ad gangen), og således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges aktive medlemmer af foreningen, der har tegnet/har gyldigt enkelt medlemskab. ”

Og erstattes med ny § 7 stk. 1: ”Foreningen ledes af 1) en formand, 2) der vælges blandt medlemmerne af en forretningsbestyrelse på maksimalt 3 personer, 3) der vælges blandt foreningens aktive medlemmer på den årlige generalforsamling. ”

I nuværende § 7 stk. 1 udgår yderligere: ” Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter sin forretningsorden” – og

”Suppleanter har møde- og taleret men ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved bestyrelsesformandens fratrædelse indtræder næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling. ”

f. I nuværende § 10 udgår: ”7.) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter” og nuværende ”8.)” bliver til ny ”7.)” og nuværende ”9.)” bliver til ny ”8.)”.

g. I nuværende § 13 udgår: ”Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, ”

og erstattes med

”Foreningen forpligtes ved underskrift af 2/3 bestyrelsesmedlemmerne, ”.

4. Som konsekvens af ændringerne af vedtægterne jf. pkt. 3 stilles følgende forslag:

a. Den nuværende bestyrelse fortsætter som forretningsbestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling dog jvf. justeringer til § 7 stk. 1.

b. Navnet ”Værløse Flyhistoriske Hangar” tilbydes overdraget til ”Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse” (tidl. Pensionistforeningen) enten som fremtidigt navn eller binavn. Ved evt. ophør af anvendelsen tilbagefalder navnet til ”Foreningen Hangar 2”, og kan anvendes efter eget skøn.

c. Hjemmesiden ”Historiskhangar.dk”, domæne, SoMe aktiviteter bl.a. Facebook samt logo mv. som ”Værløse Flyhistoriske Hangar” kan overdrage, overgår til ”Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse”.

 1. Eventuelt

Med venlig hilsen

Værløse Flyhistoriske Hangar

Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________

 

Såfremt der ikke opnås flertal og vedtagelse af Vedtægtsændringerne jf. Vedtægternes krav til vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 30. november 2019 indkaldes der samtidigt hermed en ny

 Ekstraordinær generalforsamling i Værløse Flyhistoriske Hangar tirsdag den 10. december 2019 kl. 18.00 i Hangar 2.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forslag til ændring af vedtægterne jf. dagsorden punkt 3 til den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 30. november 2019 herunder bekræftelse af beslutningerne under samme generalforsamlings punkt 4.
 3. Eventuelt

Med venlig hilsen

Værløse Flyhistoriske Hangar

Bestyrelse