Referat af Ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2020

Emne: Ekstraordinær generalforsamling
Tid: 11 JAN 2020 kl. 14.00.
Sted: Hangar 2, Flyvestation Værløse.

REFERAT

Dagsorden:
Formanden for FFFV Leif Richardsen bød velkommen
Der var mødt 25 medlemmer op.
1. Valg af Dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Gert J. Juster Referent: Henning Rose Stemmetællere: 2 personer blev valgt.

Formanden gav herefter ordet til Niels Olsen, der gennemgik og begrundede ændringerne.

2. Forslag til ændring af vedtægterne:
a. Nuværende § 1 foreningens navn ændres til: ”Værløse Flyhistoriske Hangar”
Niels pointerede at indkaldelsen til den Ekstraordinær generalforsamling primært var
navneændringen til “Værløse Flyhistoriske Hangar”. Da vedtægterne således skulle ændres,
er vedtægterne blevet gennemgået og renset for unødvendige vendinger. Disse ændringer i
vedtægterne er derfor taget med på denne Ekstraordinær generalforsamling.
Niels redegjorde og begrundede for navneændringen, som også var beskrevet i indkaldelsen.
Der var herefter en drøftelse om navnet. Flere mente, at navnet ”Flyvestation Værløse”
skulle fremgå af foreningens nye navn, da de havde arbejdet på tjenestestedet i mange år, og
derfor havde et særligt forhold til flyvestationen, samt at det var ”Flyvestation Værløse”, der
var historien.
Andre mente, at det foreslåede navn var kort og præcist, og at man skulle se fremad, idet der
nu ikke er noget, der hedder Flyvestation Værløse mere.
Niels nævnte, at der i vedtægterne under § 1 vil stå i linie 1 ”Værløse Flyhistoriske Hangar”
og i linie 2 ”Flyvestation Værløse, Hangar 2”, og at det også er nævnt under foreningens
formål, så der er en kraftig tilknytning mellem det nye navn og flyvestationen.
Derudover vil det give en ensartet kommunikation på de sociale medier, Facebook,
hjemmeside m.fl., at det samme navn går igen og er identisk med foreningens navn.
Dirigenten anbefalede, at der ved håndsoprækning skulle stemmes om det nye navn.
Der var et stort flertal for navnet “Værløse Flyhistoriske Hangar”.
b. I nuværende § 5 udgår: Afsnit b. Som følge heraf fjernes bogstav ”a” i første afsnit.
Niels redegjorde for ændringen.
c. I nuværende § 7 udgår: ”Kassereren kan frit disponere for et beløb fastsat af bestyrelsen.”
Niels redegjorde for ændringen.
d. I nuværende § 8 udgår: ”En mindre, passende, kontantbeholdning hos kassereren er dog
tilladt.”
Niels redegjorde for ændringen.
e. I nuværende § 9 udgår: ”Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder
første gang 1. juli.
Kontingentet opkræves halvårligt 1. juli og 1. januar og skal betales senest henholdsvis 15.
august og 15. februar.” – og erstattes af ny § 9:
”Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det næstkommende år. Beløbet
forfalder den 1. januar og skal betales senest den 15. februar.”
Niels redegjorde for ændringen.

f. I nuværende § 12 udgår: ”Indkaldelse til generalforsamlinger sker uden beregning.
Yderligere informationer fremsendes mod betaling af et af bestyrelsen fastsat gebyr. Gebyret
betales årligt forud.”
Niels redegjorde for ændringen.

g. I nuværende § 14 udgår: ”Nuværende vedtægter er vedtaget på den ordinære
generalforsamling den XX. Marts 2019 og erstatter alle tidligere vedtægter.” – og erstattes
af: ”Nuværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den XX.
januar 2020 og erstatter alle tidligere vedtægter.”
Niels redegjorde for ændringen

Dirigenten bad om afstemning om alle § ændringerne. Ud af de 25 fremmødte stemte 23 for.
Alle punkter går videre til næste ekstraordinære generalforsamling 20 JAN 2020 i Hangar 2 kl.
19.00.

3. Eventuelt.

Finn Hansen spurgte om, hvordan status var for foreningen?

Leif og Niels forklarede sammenhængene:

Hangaren ejes af Hangar 2ApS, hvor alle lejer sig ind. Blandt alle lejere vælges der 3 personer, der skal koordiner aktiviteterne i hangaren. Hans er valgt fra VFH.

Niels Bøgvad spurgte om en aktivitet kunne blive stoppet, hvortil Hans nævnte, at intet blev stoppet, kun i tilfælde af konflikter.

Der blev spurgt om, at hvis man havde en god ide, om dette kunne gennemføres? Hans svarede, at der altid var mulighed for forhandling.

Formanden ønskede, at flere kom herned, og hvordan gør vi det?

Han nævnte, at der bl.a. vil blive indført aftenåbning, åbent hus sidste lørdag i hver mdr. Informationer herom vil blive oplyst på Facebook og hjemmesiden. Når den endelige godkendelse af navneændringen bliver godkendt, overtager VFH både Facebook gruppen samt hjemmesiden.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent: Gert J. Juster                                                                   Referent: Henning Rose