1. Foreningens navn og hjemsted.

Værløse Flyhistoriske Hangar

Flyvestation Værløse, Hangar 2.

Helikoptervej 2, Jonstrup

3500 Værløse

CVR nr.: 29679894

E-mail: flyvaerloese@gmail.com

 1. Foreningens formål.

Foreningen har til formål at udvikle og fastholde medlemmernes interesse for Flyvestation Værløse samt flyvevåbnets historiske udvikling og aktiviteter for at udbrede viden herom. Herunder indgår bl.a. vedligeholde historiske arkiver, restaurering og udstilling af historiske fly samt opstilling af fly.

 1. Optagelse af medlemmer.

Som medlemmer kan optages alle med interesse for militær og civil flyvning samt Flyvestation Værløses historie.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse skriftlig til kassereren.

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt dette har handlet mod foreningens vedtægter eller på anden måde har skadet foreningen gennem sine handlinger eller ytringer.

Et ekskluderet medlem har ret til at indbringe eksklusionen til behandling på førstkommende ordinære generalforsamling.

 1. Æresmedlemmer.

En enig bestyrelse kan udnævne medlemmer, som har ydet en stor indsats for foreningen til æresmedlemmer.

Medlemmer bliver automatisk æresmedlem fra deres 90. fødselsdag.

Bestyrelsen fører sådanne udnævnelser til protokol.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og modtager foreningens æresdiplom.

 1. Foreningens forhold til Forsvaret.

Foreningen har et tæt samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS). For FLYHIS har foreningen påtaget sig, at modtage, sortere, istandsætte, registrere og arkivere bevaringsværdigt materiel og historisk dokumentation.

Desuden yder foreningen i muligt omfang faglig og praktisk støtte til flymuseer og flyvehistoriske samlinger.

 1. Foreningens ledelse og generalforsamling.

a. Bestyrelse og udvalg.

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med en bestyrelsesbeslutning er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til hjælp i det daglige arbejde.

Bestyrelsen sammensættes og vælges for 2 år ad gangen således:

På ulige årstal vælges:      Formand

2 bestyrelsesmedlemmer

På lige årstal vælges:        Næstformand

Kasserer

1 bestyrelsesmedlem

Ud over valg til bestyrelse vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

b. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelsen sker jf. §12 skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning samt evt. andre beretninger
 3. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af årligt kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter jf. pkt. a.
 7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 (to) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i foreningens lokaler senest 1 (en) uge forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig gennem de personligt fremmødte medlemmer, der træffer de nødvendige afgørelser gennem afstemning ved håndsoprækning. Dog skal valg til bestyrelse og andre tillidsposter foretages skriftligt, hvis blot ét af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver dette.

Generalforsamlingens afgørelser er endelige og kan ikke ankes eller give anledning til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. dog nedenfor.

Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed.

c. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling finder kun sted i særlige tilfælde, enten hvor en enig bestyrelse finder det påkrævet, eller hvor mindst 40 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Dette skal i så fald indeholde motiveret forslag til dagsorden. Efter modtagelse af et sådant krav skal bestyrelsen indenfor 1 (en) måned med mindst 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

d. Stemmeret.

Alle registrerede medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent senest 15. februar i løbende kalenderår, har stemmeret på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse eller anden tillidspost er betinget af personligt fremmøde eller af, at den pågældende har givet den siddende bestyrelse skriftlig accept på modtagelse af valg.

 1. Foreningens drift.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 1. Økonomi og revision.

Kassereren fører regnskab med indtægter og udgifter og forelægger regnskabet for et kalenderår for revisorerne inden udgangen af februar det følgende år.

Kassebeholdningen skal indestå på bankkonto i anerkendt pengeinstitut.

 1. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder 1. januar og betales senest 15. februar.

Medlemskontingent betales enten direkte til kassereren, via MobilePay eller bankoverførsel.

Såfremt et medlem ikke har betalt manglende kontingent senest ved forfaldsdag er medlemmet at betragte som udmeldt af foreningen.

Fornyet medlemskab kan kun finde sted ved indbetaling af det manglende kontingent.

 1. Hæftelser.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 1. Vedtægtsændringer.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen. Såfremt der på generalforsamlingen er et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, men færre end 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, da skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for det. Såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsændring skal dette fremgå af indkaldelsen.

 1. Kommunikation.

Al kommunikation til foreningens medlemmer sker elektronisk via e-mail eller ved opslag i foreningens lokaler. Såfremt et medlem ikke har teknisk mulighed for at modtage elektroniske meddelelser/dokumenter, er medlemmet pligtig at orientere bestyrelsens herom, hvorefter det aftales med det enkelte medlem, hvorledes kommunikation/modtagelse af dokumenter alternativt kan ske.

Såfremt medlemmet ikke retter henvendelse og således ikke modtager indkaldelser/materiale eller andre meddelelser fra foreningen, kan medlemmet ikke påberåbe sig nogen former for krav/ugyldighed i denne henseende.

 1. Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Såfremt foreningen opløses overgår materielle aktiver til Flyvevåbnets Historiske Samling.

Foreningens likvide formue fordeles efter bestyrelsens forslag herom.

En sammenslutning (fusion) med en anden forening og uanset hvilken forening, der bliver den fortsættende forening, betragtes ikke som en opløsning af foreningen.

 1.  

Nuværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20. januar 2020 og erstatter alle tidligere vedtægter.