Vedtægter for foreningen “Foreningen Hangar 2” stiftet d. 18. februar 2016

Indhold:

 • § 1, § 2 & § 3: Navn, hjemsted og formål
 • § 4: Medlemmer
 • § 5: Kontingent
 • § 6: Udmeldelse
 • § 7: Bestyrelse/Foreningens daglige ledelse
 • § 8: Regnskab/Revision
 • § 9 & § 10: Generalforsamling, indkaldelse og dagsorden
 • § 11: Ekstraordinær generalforsamling
 • § 12: Vedtægts ændringer
 • § 13: Tegnings regler
 • § 14: Hæftelse
 • § 15: Foreningens opløsning
 • § 16: Kommunikation

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er: Foreningen Hangar 2.

§ 2

Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

§ 3

Foreningens formål er at fungere som samlingspunkt for foreninger samt offentlige og private aktører med udgangspunkt i Hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse.

At fungere som facilitator for aktiviteter i og omkring Hangar 2 samt støtte op omkring øvrige aktiviteter på den tidligere flyvestation Værløse.

At støtte medlemmer samt udenforstående med infrastruktur og processer til gennemførsel af aktiviteter med udgangspunkt i og omkring Hangar 2 og/eller flyvestation Værløse.

MEDLEMSSKAB
§ 4
Som medlem kan alene optages foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder med udgangspunkt i Hangar 2 på den tidligere flyvestation i Værløse, herunder men ikke begrænset til:

 • lejere i Hangar 2
 • foreninger der aktivt benytter Hangar 2
 • offentlige aktører der aktivt benytter Hangar 2
 • private virksomheder der aktive benytter Hangar 2
 • samt andre der har en nuværende eller tidligere tilknytning til flyvestation Værløse

Som medlem kan endvidere optages:

 • Furesø Kommune
 • Furesø Museum
 • Hangar 2 ApS (forudsat denne er medejer af ejendommen Hangar 2)

Privatpersoner optages ikke.

Bestyrelsen kan vælge at såvel anmode potentielle medlemmer om at blive optaget samt afvise optagelse af medlemmer efter bestyrelsens skøn.

KONTINGENT
§ 5
Kontingentet for det efterfølgende virkeår fastsættes for aktive foreninger samt offentlige aktører og private virksomheder af bestyrelsen. Kontingentet opkræves pr. d. 1. januar til indbetaling senest d. 1. februar.
Kontingentet for et nytegnet medlemskab betales ved indmeldelsen og er gældende for det virkeår, i hvilket det er tegnet.

UDMELDELSE
§ 6
Udmeldelse sker automatisk, hvis et medlem ikke har betalt sit kontingentet rettidigt, jf. § 5.

BESTYRELSE/FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
§ 7:
Stk. 1.
Foreningen ledes af 1) en formand, 2) der vælges blandt medlemmerne af en forretningsbestyrelse på maksimalt 3 personer, 3) der vælges blandt foreningens aktive medlemmer på den årlige generalforsamling. Foreningen kan benytte lønnet arbejdskraft for at opfylde sit formål.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og formanden eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder.
Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelse mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Foruden bestyrelsens faste medlemmer har følgende ret, men ikke pligt, til en observatørpost i bestyrelsen:
Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS)
Furesø Kommune og/eller Furesø Museum
Hangar 2 ApS
Stk. 2.  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold giver anledning dertil. Bekendtgørelse om eksklusionen skal gives i anbefalet brev til det ekskluderede medlem til den af vedkommende senest opgivne adresse og almindeligt brev eller via e-mail til foreningens øvrige medlemmer. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan inden 4 uger efter bekendtgørelsens udsendelse indankes for førstkommende generalforsamling, såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring eller e-mail til bestyrelsen.
Såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, betragtes eksklusionen som omstødt.
Såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring eller e-mail til bestyrelsen om et medlems eksklusion, og bestyrelsen ikke ønsker at tage begæringen til følge, kan forslagsstillerne skriftligt eller via e-mail begære, at bestyrelsen bringer sagen frem på førstkommende generalforsamling, og såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, er eksklusionen vedtaget.
Spørgsmål om et medlems eksklusion kan ikke indankes for domstolene.

REGNSKAB OG REVISION
§ 8:
Foreningens regnskabs- og virke år er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.
Revisorerne må ikke tillige være medlemmer af foreningens bestyrelse.
Revisorerne og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for en et årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør, så vidt muligt være
rentebærende i den udstrækning den ikke er anvendt i henhold til foreningens formål.

GENERALFORSAMLING
§ 9:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned, og indkaldes med mindst 30 dages varsel.
Indkaldelsen sker alene elektronisk via e-mail eller via en til foreningen oprettet hjemmeside.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og støtte medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år.
Stemmeret på generalforsamlingen har alene foreningens aktive medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 30 dage forud for generalforsamlingens afholdelse, og medlemmernes stemmer vægtes lige.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

DAGSORDEN
§ 10:

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og efter følgende dagsorden:

1.) Valg af Dirigent og Referent
2.) Formandens beretning
3.) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4.) Fastsættelse af kontingenter og godkendelse af budget
5.) Indkomne forslag
6.) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.) Valg af revisorer
8.) Eventuelt

Det reviderede regnskab tilstilles medlemmerne på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afstemninger sker skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer, bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen, idet enhver senere henvendelse medfører, at det pågældende medlem ikke kan anses som valgbar til bestyrelsen på den pågældende generalforsamling. En liste over samtlige kandidater skal senest 10 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen og gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 11:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når 30 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. Indkaldelsesvarslet for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
Der stemmes efter samme regler på den ekstraordinære generalforsamling som på den ordinære generalforsamling.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 12:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen.
Såfremt der på generalforsamlingen er et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, men færre end 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, da skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsændring skal dette fremgå af indkaldelsen.

TEGNINGSREGLER
§ 13:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2/3 bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formandens eller i dennes fravær næstformandens.

HÆFTELSE
§ 14:
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

FORENINGENS OPLØSNING
§ 15:

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens formue ligeligt imellem Furesø Museum og Flyvevåbenmuseet i Stauning.
En sammenslutning (fusion) med en anden forening og uanset hvilken forening, der bliver den fortsættende forening, betragtes ikke som en opløsning af foreningen.

KOMMUNIKATION
§ 16:
Al kommunikation til foreningens medlemmer sker elektronisk via e-mail eller via foreningens hjemmeside.
Såfremt et medlem ikke har teknisk mulighed for at modtage elektroniske meddelelser/dokumenter, er medlemmet pligtig at orientere bestyrelsens herom, hvorefter det aftales med det enkelte medlem, hvorledes kommunikation/modtagelse af dokumenter alternativt kan ske. Såfremt medlemmet ikke retter henvendelse, og således ikke modtager indkaldelser/materiale eller andre meddelelser fra foreningen, kan medlemmet ikke påberåbe sig nogen former for krav/ugyldighed i denne henseende.

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 10. december 2019