Værløse Flyvehistoriske Hangar Generalforsamling Jonstrup 13/3-2018

Dagsorden:
Velkomst ved Søren Pedersen Der var mødt 22 medlemmer op.

1. Valg af Dirigent og referent: Dirigent: Henning Rose Referent: Gert J. Juster

2. Formandens Beretning: Sammen med Furesø Museum har Nogle fra bestyrelsen været i Karup for at se hvad der evt. kunne tilgå Hangar 2 af fly fra Flyvevåbnets samlinger, bl.a. T 33, Pembroke m.m.
Hangaren skulle være overdraget ca. 12/1, men udlånt til Filmstationen indtil 1/4. Der skal monteres nye Branddøre i Syd bygningen samt monteres nye Portduge. Dette forventes færdigt i april mdr.
Der er søgt forskellige Fond – alle med negativt resultat. Nu aftale med Kommune Kredit om lån – støttes af kommunen. Forskellige naboer har afgivet indstillinger, og håbet er indflytning ca. 1/5
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål om bl.a. huslejen pr. mdr. hvis vi får et lån. Svar: Ca. 4.500 samt udgifter til lys og varme i nogle af værkstedslokalerne og div. Forsikringer. Det anbefales at man evt. tager kontakt til Forsikringsmægleren på Roskilde. Spørgsmål: Hvor mange operationer må der laves om året. Svar: det kan først oplyses når vi har fået udarbejdet en støjmålings beregning af Fa. Delta.
Beretningen blev Godkendt.

3. Fremlæggelse af Regnskab: Med en skyldig gæld på kr. 9.750 som anbefales betalt nu Blev regnskabet godkendt.

4. Fremlæggelse af Budget og Kontingent: Der skal søges om nedsat El. Det foreslås at tydeliggøre regnskab og budget. Det er aftalt at Aktive betaler kr. 300 og Passive betaler kr. 200. er på hjemmesiden. Julie fra Hangar 1 tilbyder hjælp med hjemmeside og evt. fremstilling af Video.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen:
a. Bestyrelsen foreslår følgende tekst til § 6. vedr. udmeldelse: ”Et medlem vil automatisk blive udmeldt af foreningen såfremt der ikke er betalt kontingent, jf. § 5” Godkendt.
b. Bestyrelsen forslår jf. Vedtagelse på sidste generalforsamling under punktet eventuelt, vedr. § 8, at Revisor ikke behøver at være Statsautoriseret eller Registreret. Godkendt
c. Bestyrelsen forslår teksten i § 12. tilføjet ordet ” tilstedeværende”, således at § 12. lyder ” Til ændring af foreningens Vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer” Godkendt.
d. Bestyrelsen foreslår at Generalforsamlingen bakker op om Bestyrelsens videre arbejde med evt. at finde eksterne investorer. Godkendt.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Den siddende bestyrelse fortsætter grundet det kun er et halvt år siden.

f. Valg af suppleanter: Alf Blume og Bjarne Gren

g. Valg af Revisor: Steen Seit Jespersen og John Jensen blev valgt.

h. Eventuelt: Der skal evt. laves et arrangement for foreninger – firmaer -m.m. 18/4. Hertil skal der laves plancher m.m. samt indbydelser og program. Endvidere Åbningsdag – Store Flyvedag – vi kan muligvis ved 300 medlemmer komme under Skattefradrags-reglen ?

Dirigent: Henning Rose
Referent: Gert J. Juster