Referat af ordinær generalforsamling den 20. marts 2023

Værløse Flyhistoriske Hangar

Emne:       Generalforsamling

Tid:           20 MAR 2023 kl. 19.30.

Sted:          Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Leif Richardsen bød velkommen. Leif gik herefter over til første punkt på Dagsorden. 

 1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Der blev også valgt 2 stemmetællere.

Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 35 medlemmer var mødt frem.

 1. Formandens beretning samt evt. andre beretninger.

 Værløse Flyhistoriske Hangar (VFH) havde pr. 31 DEC 2022 166 medlemmer, hvilket er en fin fremgang.

I det forløbene år, har vi måtte sige farvel til 6 af vores gode medlemmer, da de er afgået ved døden.

VFH har haft travlt i 2022, idet ikke færre end 13.000 gæster har været på besøg i hangaren. Især ”lørdags åbent” har tiltrukket mange interesserede, men også rundvisninger og andre arrangementer har været godt besøgt.

Vores medlemmer laver mange forskellige ting i hangaren, lige fra kaffedrikning, vedligeholdelse af fly, vedligeholdelse af div. ting, være guider eller deltage i andre arrangementer. De mange opgaver trækker mange ressourcer på dem, der står for det, idet det er ”Tordenskjolds soldater” der trækker læsset. Det er derfor et håb, at flere vil melde sig og give en hånd med. Man kan tilmelde sig på de lister der er ophængt på opslagstavlen, og han påpegede at det ikke krævede nogen form for særlig viden.

Leif takkede bestyrelsen og dem der har hjulpet til i foreningen det forgangene år.

Hasse fortalte kort om foreningens fremtidsplaner. VFH vil gerne være store, men det er hangaren der sætter grænsen, aftaler med FLYHIS og økonomien. Det er godt der kommer mange unge, men slog fast, at det ikke måtte blive til en ungdomsklub.

Der er mange projekter i gang, hjemmesiden skal evt. forbedres, montre skal indrettes og anskaffelse af container. Vi får i løbet af foråret en F-100. Vores Draken A-002 skal udskiftes med en bedre (A-005). Vi får en motor til vores F-84.

Hasse takkede Leif for hans store arbejde som formand.

Torben nævnte, at det havde været et hektisk år og gav en status på vores fly. T-33 er næsten færdig og vi vil forsøge at sætte slæbemålet på. Vi hentede F-84 i Helsingør. Draken AT-160 er gjort ren på undersiden. Fokker D XXI stellet er sat op på væggen. Jumo motoren er klar til udstilling. Svæveflyet Grunau Baby er hængt op i loftet. TUT er blevet renoveret. Alarmsystem er blevet installeret i hangaren.

Torben takkede Hans for hans store arbejde i hangaren.

Niels Bøgvad fik herefter ordet til at fortælle om projekt ”Fit4Flight”. Projektet henvender sig til skoler. Vi er tilsluttet ”Skoletjenesten.dk” som en uddannelsesaktivitet. Ligeledes samarbejder vi med Furesøs kommunes Fremtidsværksted, som er kommunens innovative læringsmiljø for Furesøs skoleelever. Der er nu også samarbejde med Egedal kommune.

Der var ingen kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten kunne erklære beretningerne for godkendt. 

 1. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.

 Kassereren gennemgik regnskabet.

Der blev spurgt til et budget.

Niels forklarede, at han ikke mente der var behov for et budget idet, at der kun var 3 kendte faste udgifter samt en indtægt fra kontingenterne. Underskuddet skulle så indhentes ved events og arrangementer, men han ville da godt lave et.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvorefter dirigenten kunne erklære regnskabet for godkendt. 

 1. Behandling af indkomne forslag. 
 1. Der var indkommet forslag om at forbedre kommunikationen.

Bestyrelsen erkendte, at den nok kunne blive bedre. Selv om der tirsdag formiddag og middag gives en kort orientering, så er det lang fra alle der er til stede, og for ikke at tale om alle de medlemmer der ikke kommer jævnligt i hangaren. Selv de små arbejdende grupper i hangaren ved ikke, hvad de andre grupper laver. Det blev foreslået, at der blev nedsat en gruppe på 3-4 mand, som skulle undersøge det reelle behov for information. Indtil da, vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev 4 gange om året.

 1. Bestyrelsen har fremsendt forslag om vedtægtsændringer.

Begrundelsen for forslaget ligger i, at en ansøgning til NORDEA Fonden blev afvist på baggrund af forkert formuleret paragraf. Samtidig benyttes lejligheden til at finjustere andre paragraffer.

Forslaget:

 • 2 – indføjes i første linje ”som almennyttig forening”
 • 3 – tilføjes nyt tredje afsnit ”Som medlem af foreningen er man forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de bestemmelser, som bestyrelsen finder relevante.”
 • 5 – indsat linjeskift i første linje
 • 6 pkt. b. – udgår i første linje ”i” og indføjes i stedet ”inden udgangen af”
 • 6 pkt. b 1. – udgår ”og” og tilføjes ”,” ”og stemmetællere”
 • 6 pkt. b 5. – tilføjes ”for efterfølgende kalenderår”
 • 14 – udgår linje 4 og 5 ” Såfremt foreningen opløses, overgår materielle aktiver til Flyvevåbnets Historiske Samling. Foreningens likvide formue fordeles efter bestyrelsens forslag herom.” og indføjes i stedet ”Foreningens materielle aktiver og likvide formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.”
 • 14 – tilføjes i sidste linje ”, såfremt den fortsættende forening fortsætter i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål.”
 • 15 – første linje konsekvensrettes datoen for endelig vedtagelse ”XX. XXX 2023”

 Bestyrelsen har modtaget et ændringsforslag til de udsendte vedtægtsændringer. Bestyrelsen finder forslaget relevant og foreslår derfor, at teksten i § 3: Som medlem af foreningen er man forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de bestemmelser, som bestyrelsen finder relevante. Ændres til: Som medlem af foreningen er man forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

Bestyrelsen stiller følger ændringsforslag til Vedtægtsændringerne: Under punkt 6 b. Generalforsamlingen – afsnit 5.  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 (to) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i foreningens lokaler senest 1 (en) uge forud for generalforsamlingen. I linje 2 tilføjes mellem ”bekendtgøres” og ”ved” følgende: ”ved udsendelse på mail samt” Således at ordlyden bliver: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 (to) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved udsendelse på mail samt ved opslag i foreningens lokaler senest 1 (en) uge forud for generalforsamlingen

Der blev stillet forslag om, at der i §6 pkt. b 3. – indføjes efter ”…på” ”godkendelse og”, således at ordlyden bliver:  Kassererens fremlæggelse med henblik på godkendelse og decharge af det reviderede regnskab.

Niels Olsen gennemgik alle ændringerne.

Der var en længere diskussion om, hvad almennyttig dækkede og hvor meget det favnede

Der var spørgsmål til, om det var foreningen eller aktiviteten der skulle være almennyttig.

Da det er foreningen der vil få midlerne, må det være foreningen der skal være almennyttig.

Der var ikke yderligere kommentarer til ændringerne, hvorefter dirigenten kunne erklære ændringerne for godkendt.

Da der ikke var fremmødt 2/3 af samtlige medlemmer, skal vedtægtsændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

 1. Fastsættelse af årligt kontingent.

Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingentet på 400 kr. om året.

Forslaget blev vedtaget. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Dirigenten gennemgik, hvilke personer der var på valg, samt om de genopstillede.

Følgende er ordinært på valg i år jf. vedtægterne:

Formand                             Leif Richardsen

Bestyrelsesmedlem            Hans Bjævertoft

Bestyrelsesmedlem            Torben Brødholt

Formand Leif Richardsen og bestyrelsesmedlem Hans Bjævertoft har meddelt, at de ønsker at fratræde i år og ikke modtager genvalg

Bestyrelsen indstiller følgende til valg, som:

Formand                      Hasse Grandal                    modtager nyvalg

Næstformand              Torben Brødholt                modtager nyvalg (ekstraordinært for 1 år)

Bestyrelsesmedlem    Bjarne Keinicke                  modtager nyvalg

Bestyrelsesmedlem    Christian Tollund               modtager nyvalg

Suppleant                     Knud Støving Svendsen    genvalg

Suppleant                     Kaj Aage Brandt                 genvalg

Revisor                          Jarl Andersen                     genvalg

Revisor                          Gert Juster                          nyvalg

Revisorsuppleant        Niels Hessel                        nyvalg

Revisorsuppleant         Jesper Fogh Bang             genvalg

Dirigenten konstaterede, at alle blev valgt uden modkandidater. 

 1. Evt.

 Leif tog ordet, og udnævnte et nyt æresmedlem, som var Preben Viktor Meisnow, og han kommenterede, at det var første gang vi havde fået en indmeldelse fra en 90-årig.

Leif takkede de fremmødte på generalforsamling for deres interesse for foreningen, og håbede på et positivt arbejde fremover.

Han nævnte, at foreningen bød på kaffe og kage efter mødet.

Dirigenten nævnte, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig skulle der en ekstraordinær generalforsamling til for at få vedtægterne godkendt, og at indkaldelse til denne allerede var udsendt til afholdelse i HG2 tirsdag 11 APR 2023.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                            Sign.