Referat af ordinær generalforsamling den 13. september 2021

Værløse Flyhistoriske Hangar

Emne:       Generalforsamling

Tid:           13 SEP 2021 kl. 19.30.

Sted:          Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

 

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Leif Richardsen bød velkommen og beklagede, at det først var nu, der var mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling grundet COVID 19. Da flere nye medlemmer var til stede, præsenterede Leif den øvrige bestyrelse. Leif gik herefter over til første punkt på Dagsorden. 

  1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 43 medlemmer var mødt frem.

  1. Formandens beretning samt evt. andre beretninger.

I beretningen berørte Leif foreningens arbejde, som var kraftigt berørt af COVID-19. Han fortalte kort om forenings fortid og fremtid, og de aktiviteter der havde været afholdt. Foreningen var tilmeldt kommunens sommeraktivitet for skolebørn. VFH tilbød ”Pilot for en dag”. 20 børn deltog med stor succes. En mindre del af foreningens medlemmer havde besøgt Ängelholms Flygmuseum.

Åben hus arrangementerne hver lørdag samt rundvisninger har været en stor succes, da de 53 åbninger har haft et besøgstal på ca. 2.500.

Der var planlagt et antal foredrag i efteråret, men på grund af Corona var det kun muligt at gennemføre et foredrag med Stig Sandvang over bogen: “Med Catalina over Grønland 1960”. De øvrige planlagte foredrag vil blive forsøgt afholdt i efteråret 2021.

For at komme igennem året blev der foretaget en støtte indsamling, hvilket gav et positivt resultat på 12.000 kr.

VFH har fået designet et nyt logo, som nu er produceret.

Flere detaljer kan læses i den udsendte skriftlige beretning.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten kunne erklære beretningen for godkendt.

  1. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvorefter dirigenten kunne erklære regnskabet for godkendt.

Der blev spurgt om, hvordan det følgende ½ års regnskab så ud, hvortil kassereren svarede, at det ikke så så dårligt ud. 

  1. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag var modtaget. 

  1. Fastsættelse af årligt kontingent. 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 400 kr. om året.

Forslaget blev vedtaget.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Dirigenten gennemgik, hvilke personer der var på valg, samt om de genopstillede.

Formand Leif Richardsen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Knud Støving Svendsen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Torben Kvist Brødholt blev genvalgt.

Suppleant Frede Hansen blev genvalgt

Suppleant Kaj Aage Brandt blev genvalgt

Revisor Jarl Andersen blev genvalgt

Revisor Arne Dalager blev valgt

Revisorsuppleant Gert Juster blev genvalgt

Revisorsuppleant Jesper Bo Bang blev valgt

Dirigenten konstaterede, at alle blev valgt uden modkandidater. 

Arne Rasmussen fortalte lidt om gymnastikområdet, som i øjeblikket var stoppet pga, Jonstruplejren. Han udleverede herefter Idrætsmærket fra 2020 til dem, der havde deltaget.

Niels Olsen nævnte, at det var tvingende nødvendigt at afholde arrangementer og deltage i events, for at kunne betale huslejen. Men foreningen mangler hjælpere, så det ikke kun var de samme, der trak læsset. Bestyrelsen havde derfor en bøn, om at tilmelde sig, når der var arrangementer.

Der blev spurgt, om der var tilmeldingslister for de enkelte arrangementer.

Niels Olsen svarede, at der på foreningens hjemmeside var en liste over arrangementer og events, hvor den ansvarlige var anført. Han opfordrede til, at den ansvarlige blev kontaktet, for at tilbyde sin hjælp. Der arbejdes på at lave hjælperlister, hvor medlemmerne kunne skrive sig på.

Han nævnte også, at der kom mange projektforslag, men at bestyrelsen i de fleste tilfælde ikke havde tid til at påtage sig opgaven. Han opfordrede derfor til, at hvis man havde et projekt, at det kunne være en ide, selv at stå som projektleder.

Der var forslag om at fremstille nogle plancher om foreningen, som kunne opstilles ved portene, så folk nemmere kunne orientere sig om vores aktiviteter og priser.

Niels Bøgvad, som havde været ansvarlig for sommeraktiviteten, nævnte at det var gået godt, og at han var klar til næste år.

Vi mangler forslag om, hvordan vi får flere medlemmer og hvordan vi bliver større.

Der blev spurgt, om det var muligt at anvende forpladsen som P-plads.

Hans svarede, at det ikke var muligt pga. af Naturstyrelsens retningslinjer.

Leif takkede de fremmødte på generalforsamling for deres interesse for foreningen, og håbede på et positivt arbejde fremover.

Han nævnte, at foreningen bød på kaffe og kage efter mødet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                         Sign.