Referat af ordinær generalforsamling den 12. februar 2024

Værløse Flyhistoriske Hangar

Emne:       Generalforsamling

Tid:           12 FEB 2024 kl. 19.30.

Sted:          Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Hasse Grandal bød velkommen. Hasse gik herefter over til første punkt på Dagsorden. 

  1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Der blev også valgt 2 stemmetællere.

Gert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 29 medlemmer var mødt frem.

  1. Formandens beretning samt evt. andre beretninger.

 Hasse henviste til den allerede udsendte skriftlige beretning, men havde følgende supplerende bemærkninger.

Værløse Flyhistoriske Hangar (VFH) havde pr. 31 DEC 2023 180 medlemmer + 6 æresmedlemmer.

I det forløbene år, har vi måtte sige farvel til 4 af vores gode medlemmer, Henrik Hertz Hansen, Elin Jakobsen, Bent Hansen og Ingrid Daege, da de er afgået ved døden.

VFH har haft travlt i 2023, idet ikke færre end 17.300 gæster har været på besøg i hangaren. Især ”lørdags åbent” har tiltrukket mange interesserede, men også rundvisninger og andre arrangementer har været godt besøgt.

Vores medlemmer laver mange forskellige ting i hangaren, men hovedprojektet har været istandsættelse af lokaler. Frokoststuen og butikken er næsten færdige, med et godt resultat.

Medlemmerne har været draget ind i flere projekter bl.a. fremstilling af en ny brochure. Der har været afholdt en udflugt til Danmarks Flymuseum. En gruppe har brugt mange timer på at adskille og samle vores T-33, ved udlån til Flyvestation Skrydstrup. F-16 har været opsat adskillige gange bl.a. i Ballerup, hvor vi også opsatte den nye F-35. Vi har afholdt 2 foredrag i efteråret og 3 andre er på vej i foråret.

VFH fylder i år 40 år, og det vil blive fejret 17 AUG 2024.

Hasse takkede bestyrelsen, og dem der har hjulpet til i foreningen det forgangene år.

Der var ingen kommentarer til beretningen, hvorefter dirigenten kunne erklære beretningerne for godkendt. 

  1. Kassererens fremlæggelse med henblik på decharge af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet grundigt.

Der blev spurgt til, hvor meget der kom ind i donationer, hvortil kassereren kom frem til et beløb på omkring 35.000 kr.

Der blev spurgt til, om resultatet var bedre end det budgetterede, hvortil kassereren svarede, at det var meget bedre, og nævnte desuden, at det var meget svært at budgettere da det i den grad afhang af, hvor mange besøgende der kom.

Kassereren gennemgik herefter det nye budget.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet eller budgettet, hvorefter dirigenten kunne erklære regnskabet for godkendt. 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 Ingen. 

  1. Fastsættelse af årligt kontingent.

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 400 kr. om året.

Forslaget blev vedtaget.  

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Dirigenten gennemgik, hvilke personer der var på valg, samt om de genopstillede.

Følgende er ordinært på valg i år jf. vedtægterne:

Bestyrelsen:

Formand                             Hasse Grandal                              ikke på valg

Bestyrelsesmedlem            Bjarne Keinicke                            ikke på valg

Bestyrelsesmedlem            Christian Tollund                         ikke på valg

Næstformand                     Torben Brødholt                           genopstiller

Kasserer                              Niels Olsen                                    genopstiller

Bestyrelsesmedlem           Henning Rose                               genopstiller

Suppleanter:

Suppleant                            Knud Støving Svendsen            genopstiller

Suppleant                            Kaj Aage Brandt                         genopstiller

Revisorer:

Revisor                                 Jarl Andersen                            genopstiller

Revisor                                 Gert Juster                                genopstiller

Revisorsuppleant                Niels Hessel                              genopstiller

Revisorsuppleant                Jesper Fogh Bang                     genopstiller

Dirigenten konstaterede, at alle blev valgt uden modkandidater. 

  1. Evt.

Der blev spurgt om, om det var muligt at finde et andet sted til foredragene fx HG3?

Formanden svarede, det er muligt at være andre steder, dog ikke i HG3. For at bevare atmosfæren vil vi, ind til videre, afholde det i frokoststuen. Vi afventer kommunens indretning af nabobygningen.

Hasse takkede de fremmødte på generalforsamling for deres interesse for foreningen.

Han nævnte, at foreningen bød på kaffe og kage efter mødet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                     Sign.