Værløse Flyvehistoriske Hangar                          Ekstraordinær Generalforsamling Værløse

HG 2 22/12-2018  kl. 14:00

Dagsorden:

Velkomst ved Søren Pedersen                          Der var mødt 34 medlemmer op.

  1. Valg af Dirigent og referent: Dirigent: Niels Olsen                 Referent: Gert J. Juster

          Valg af stemmetællere: Torben Brødholt / Poul Espersen

 

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt 7/12 2018 via mail og opslag på foreningens hjemmeside. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

 

  1. Bestyrelsen præsenterede kort arbejdet med at erhverve Hangar 2, iht. Kommissorium fra sidste ordinære generalforsamling fra 13. marts 2018.

Søren Pedersen omtalte, at bestyrelsen havde kontaktet flere banker og kreditforeninger for at indgå et lån til køb af ejendommen Hangar 2, men dette havde ikke ført til nogen tilsagn.  Vores nabo i Hangar 1, Johnnie Bloch Jensen, tilbød derfor at hjælpe foreningen med finansieringen og driften i et lille ejendomsselskab.

Efter flere møder med bestyrelsen og lejere, blev skitseret en model, som er den der har afstedkommet denne ekstraordinære generalforsamling.

Johnnie Bloch Jensen orienterede herefter om selve modellen som blev foreslået. Forslaget er, at overføre samarbejdsaftalen og købsoptionen til et anpartsselskab (Hangar 2 ApS), som havde foreningen VFH som hovedejer samt Johnnie Bloch Jensens ejendomsselskab Jensen Estate ApS som medejer. Samtidig tilbød Jensen Estate ApS at drifte og administrere ejendommen og selskabet Hangar 2 ApS, idet dette var noget som man havde erfaring med og som også var samme model som Hangar 1 ApS benyttede (ultimativt ejet af Johnnie Bloch Jensen). Jensen Estate ApS ville tilbyde at finansiere købet af ejendommen Hangar 2 ved at stille et anfordringslån til rådighed Hangar 2 ApS samt hjælpe foreningen VHF med at finansiere ejerandelen af Hangar 2 ApS. Lånerammen der har været på tale er 1.5 mill. kr. til at dække købet (forventeligt 1.000.000 + moms og øvrige omkostninger) samt sikre driftskapital til 1 år.

Modellen omkring købet af ejendommen Hangar 2 i selskabet Hangar 2 ApS har været præsenteret for Furesø kommune og Freja Ejendomme, som har accepteret den.

Kommentarer: 

Niels Olsen og Søren Pedersen – Furesø Kommune har stillet krav om tinglysning af en deklaration på ejendommen, som sikrer at denne alene kan benyttes til ”formidling” og ”kulturhistorie”, og således ikke kan benyttes til erhverv i bred forstand. Dele af deklarationen og aftalen med kommunen oplæstes. Niels redegjorde for, at der i den 5-årige aftale med kommunen endvidere indgår en lejeaftale med kommunen om Østfløjen. Denne vil bookes gennem kommunens booking system af foreninger i kommunen, har kommunen oplyst er intentionen.  Kommunen betaler årligt kr. 20.000 alt inkl. Endvidere lå der en række forpligtelser knyttet til købet af ejendommen, som ligeledes skal opfyldes af Hangar 2 ApS. Dette formodes løst i samarbejde med Pensionistforeningen.

Spørgsmål fra salen:

Michael Mortensen: Har man udarbejdet et budget? Da flere af driftsomkostningerne endnu ikke er kendte, er det kun udarbejdet et grov-budget, som VFH’s bestyrelse mener hænger sammen, men som det fremover er Hangar 2 ApS ansvar af løse. Kommer der moms på leje af pladser? Momsregistreringen er et Hangar 2 ApS anliggende, men det forventes at Hangar 2 ApS bliver momsregistreret, da der kan være væsentlige besparelser særligt i starten forbundet hermed.  Hvad er formåls paragraffen for ApS? Dette aftales mellem ejerne men forventes at ligge tæt op af kommunens deklaration samt VFH foreningens.

Lars Sølby: Hvordan med erhverv og entre? Hangar 2 ApS er underlagt aftalen med kommunen om, at der ikke må opkræves entreindtægter i den ”åbne hangar”. Det er dog afklaret på møder med kommunen, at særudstillinger, medlemskaber og lukkede arrangementer gerne må ske mod en indtægt. Det er op til Hangar 2 ApS at finde den rigtige form på dette. Hvad med landingsbanen, må der laves rundflyvning? Da ejendommen Hangar 2 er en sokkeludstykning, vil dette ikke vedrøre Hangar 2 ApS, men være et anliggende for VFH foreningen. Det blev dog oplyst, at selve ansøgningen som pt. Er i høring, alene omfatter ”hjemmehørende veteranfly” og derved udelukkes erhvervsmæssig rundflyvning.

Hans-Henning Fischer: Hvad bliver km2 prisen? Dette overlades til Hangar ApS at håndtere sammen med udlejningsdelen.

Søren Hermansen: Hvad med bagbygningen – det meste er besat? Det bliver Hangar 2 ApS, som vil søge at optimere indtægter under hensyntagen til vigtigheden af de historiske lejere (Pensionisterne) samtidig med at der skal sikres en vis lejeindtægt. Alle kvm vil søges udlejet i samarbejde med forskellige potentielle lejere. Hvis museet skal lave noget hvad så? – Hangar 2 ApS vil skulle stå for koordineringen mellem lejerne herunder museet som indgå i kommunens aftale herunder denne ret til 2-3 gange om året at lave arrangementer efter nærmere aftale.

Alex Jensen: Er denne bygning en selvstændig matrikel? – Ja, derfor skal der betales ejendomsskat og grundskyld samt alle forbrugsafgifter!!

Jørn Deleuran: Hvordan med arbejde udvendig? – Det er ejeren af ejendommen Hangar 2 ApS, som sammen med lejerene skal kordinere og prioritere såvel udvendige som indvendige arbejder og ændringer i det lejerede.

Leif Richardsen: Hvis pensionistforeningen gør rent kan vi så penge for det? – Dette afklares med Hangar 2 ApS, der dog gerne samarbejder med Pensionistforeningen om løsning af dele af kommunens opgaver (rengøring, åbningstider etc.) –  Endvidere er pensionistforeningen meget positive overfor modellen og derved organiseringen i et ApS.

Peter Arentzen: Som medlem af Furesø Museum glæder han sig meget til et godt samarbejde med foreningerne og Hangar 2 ApS.

Vagn Aalling: Gammelmandsforeningen ville gerne overveje mulighed for at have plads i Hangar 2. Dette anbefales af tage dialogen med VFH foreningen, som også fungerer som paraply for andre aktiviteter.

  1. Beslutning om bestyrelsens anbefaling: Efter en uddybende forklaring af de 4 punkter,
  • Bemyndigelse til optagelse af lån til ejerandel af Hangar 2 ApS
  • Bemyndigelse til køb af ejerandel i Hangar 2 ApS
  • Overdragelse af samarbejdsaftalen med Furesø Kommune til Hangar 2 ApS
  • Bemyndigelse til at forhandle om fremtidig model for brugen af hangar 2

 

Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget med følgende stemmer:

33 JA og 1 blank.

 

Den ekstraordinære Generalforsamling sluttede kl. 15:40                             

 

                                Gert J. Juster/ref.                       Niels Olsen/Dirigent