Værløse Flyhistoriske Hangar                                                                          Jonstrup d. 31. januar 2018

 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar.

Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag d. 13 marts 2018 kl. 19:30 i Jonstruphus, Jonstrupvej 159, 3500 Værløse

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

1.) Valg af dirigent og referent

  2.) Formandens beretning
  3.) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4.) Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
  5.) Indkomne forslag

2.) Vedtægts ændringer )( Passiv og aktiv medlem.)

  6.) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.) Valg af bestyrelsessuppleanter
  8.) Valg af revisor
  9.) Eventuelt

Opmærksomheden henledes på følgende forhold:

 1. Det reviderede regnskab vil kunne ses på foreningens hjemmeside www.historiskhangar.dk
 2. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer …
 3. Listen over samtlige kandidater til bestyrelsen skal fremgå af foreningens
  hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
  i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der vil kunne købes øl og sodavand ved mødet

 

På bestyrelsens vegne
Søren Pedersen
Formand

 

OBS.: Tilmelding til generalforsamlingen til soeren.pedersen@outlook.dk af hensyn til pladsen