Vedtægter for foreningen “Værløse Flyhistoriske Hangar”                                Stiftet d. 18. februar 2016

Indhold:

 • § 1, § 2 & § 3: Navn, hjemsted og formål §
 • § 4: Medlemmer §
 • § 5: Kontingent
 • § 6: Udmeldelse
 • § 7: Bestyrelse/Foreningens daglige ledelse
 • § 8: Regnskab/Revision
 • § 9 & 10: Generalforsamling, indkaldelse og dagsorden
 • § 11: Ekstraordinær generalforsamling
 • § 12: Vedtægts ændringer
 • § 12: Ændring af foreningens love
 • § 13: Tegnings regler
 • § 14: Hæftelse
 • § 15: Foreningens opløsning
 • § 16: Kommunikation

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§1:
Foreningens navn er: “Værløse Flyhistoriske Hangar”

§2:
Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

§3:
Foreningens formål er igennem bevarelse af en historisk hangar på Flyvestation Værløse som formidlingscenter af Flyvestationens historie, etablering af et arbejdende åbent værksted til restaurering af Flyvevåbnets fly og motorer til udstillingsbrug ,at indrette foreningslokaler til de tilsluttede foreninger. Endvidere at udstille fly som har været på flyvestationen og  i begrænset omfang at bevare flyvning med veteranfly med tilknytning til flyvestationen.

                                                                                      MEDLEMSSKAB
§4
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og foreninger som har flyvehistorisk interesse, eller har haft tilknytning til den tidligere Flyvestation Værløse. Optagelsen forudsætter godkendelse af bestyrelsen.
En forening der søger optagelse, må ikke have vedtægter der strider med denne forenings vedtægter.
Bestyrelsen kan afslå at optage et medlem som vurderes ikke at opfylde betingelserne for medlemskabet.
Beslutning om ikke at optage et medlem af foreningen træffes ved simpelt flertal af bestyrelsen.

                                                                                          KONTINGENT
§5
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves pr. d. 1. januar til indbetaling senest d. 1. februar Kontingentet for et nytegnet medlemskab betales ved indmeldelsen og er gældende for det virkeår, i hvilket det er tegnet.

                                                                                          UDMELDELSE
§6
Udmeldelse sker automatisk hvis et medlem ikke har betalet sit kontingentet rettidigt, jf. § 5.

                                                         BESTYRELSE/FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
§7:
Stk. 1. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der tillige med 2 suppleanter, (1. og 2. suppleant) vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode (suppleanter dog kun for et år ad gangen), og således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges aktive medlemmer af foreningen, der har tegnet/har gyldigt enkelt
medlemskab.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en formand,
næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter sin forretningsorden.
Foreningen kan benytte lønnet arbejdskraft for at opfylde sit formål.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og formanden eller næstformand er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder.
Suppleanter har møde- og taleret men ikke stemmeret.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste
ordinære generalforsamling. Ved bestyrelsesformandens fratrædelse indtræder næstformanden  indtil næste
ordinære generalforsamling. Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelse mindre end 3, indkaldes
generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Foruden bestyrelsens faste medlemmer har følgende 2 organisationer en eksklusiv ret, men ikke pligt, til en
observatørpost  i bestyrelsen:
Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS)
Furesø Kommune v/ Furesø Museum

Stk.2.
 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold giver anledning dertil. Bekendtgørelse om
eksklusionen skal gives i anbefalet brev til det ekskluderede medlem til den af vedkommende senest opgivne
adresse og almindeligt brev eller via e-mail til foreningens øvrige medlemmer. Bestyrelsens beslutning om
eksklusion kan inden 4 uger efter bekendtgørelsens udsendelse indankes for førstkommende generalforsamling,
såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring eller e-mail til bestyrelsen.

Såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, betragtes
eksklusionen som omstødt

Såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring eller e-mail til bestyrelsen om et medlems
eksklusion, og bestyrelsen ikke ønsker at tage begæringen til følge, kan forslagsstillerne skriftligt eller via e-mail
begære, at bestyrelsen bringer sagen frem på førstkommende generalforsamling, og såfremt 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, er eksklusionen vedtaget.
Spørgsmål om et medlems eksklusion kan ikke indankes for domstolene.

                                                                       REGNSKAB OG REVISION

§8:
Foreningens regnskabs- og virke år er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.
Revisorerne må ikke tillige være medlemmer af foreningens bestyrelse.
Revisorerne og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for en et årig periode. Genvalg kan finde
sted.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør, så vidt muligt være
rentebærende i den udstrækning den ikke er anvendt i henhold til foreningens formål.

                                                                        GENERALFORSAMLING
§9:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned, og indkaldes med mindst 30 dages varsel.
Indkaldelsen sker alene elektronisk via e-mail eller via en til foreningen oprettet hjemmeside.
Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år.
Stemmeret på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af denne vedtægt.

                                                                               DAGSORDEN
§10:
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og efter følgende dagsorden:

1.) Valg af Dirigent og Referent
2.) Formandens beretning
3.) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4.) Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
5.) Indkomne forslag
6.) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8.) Valg af revisor
9.) Eventuelt

Det reviderede regnskab tilstilles medlemmerne på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afstemninger sker skriftligt, hvis blot eet medlem ønsker det. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer, bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen, idet enhver senere henvendelse medfører, at det pågældende medlem ikke kan anses som valgbar til bestyrelsen på den pågældende generalforsamling. En liste over samtlige kandidater skal senest 10 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen og gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

                                                      EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§
11:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når 30 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. Indkaldelsesvarslet for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
Der stemmes efter samme regler på den ekstraordinære generalforsamling som på den ordinære generalforsamling.

                                                                        VEDTÆGTSÆNDRINGER
§
12:
Til ændring af foreningens vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen.
Såfremt der på generalforsamlingen er et sådant flertal for forslaget, men færre end 2/3 af samtlige stemmer fremmødt, da skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtægtsændring skal dette fremgå af indkaldelsen.

                                                                              TEGNINGSREGLER
§
13:
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller i dennes fravær næstformandens.

                                                                              HÆFTELSE
§ 14:
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

                                                             FORENINGENS OPLØSNING
§ 15:
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens formue ligeligt imellem Furesø Museum og
Flyvevåbenmuseet i Stauning.

                                                                      KOMMUNIKATION
§ 16:
Al kommunikation til foreningens medlemmer sker elektronisk via e-mail eller via foreningens hjemmeside.
Såfremt et medlem ikke har teknisk mulighed for at modtage elektroniske meddelelser/dokumenter, er
medlemmet pligtig at orientere bestyrelsens herom, hvorefter det aftales med det enkelte medlem, hvorledes
kommunikation/modtagelse af dokumenter alternativt kan ske. Såfremt medlemmet ikke retter henvendelse,
og således ikke modtager indkaldelser/materiale eller andre meddelelser fra foreningen, kan medlemmet ikke
påberåbe sig nogen former for krav/ugyldighed i denne henseende.

 

Vedtaget på Generalforsamling den 13. marts 2018